CTV :Dung KoOl đươc chấp nhận


Tiêu đê: Xin đăng ký làm ad cho KinhMôn SoS trên trang blog, lẫn FaceBook:
Tên: Dung KoOl ( trong quá trình thực tập)
FaceBooK: www.facebook.com/dung.kool.921/
Năm Sinh: 1995
Quê quán:duy tân_kinh môn
Trường cấp 3 đã học:
Kinh Môn
nơi sống hiện tại :duy tân_kinh môn là học sinh
Đôi điều về bản thân: Thích làm đẹp , đi chơi
Gmail: BẢO MẬT
Quyền hạn : Viết bài + Phê duyệt bài+ Xóa bài+ Mời thành viên. Làm CTV trên Face lần blogger


No comments

Powered by Blogger.