Hải Dương: 13 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới

 Sau 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay Hải Dương đã đạt 2.774 tiêu chí (bình quân đạt 12,3 tiêu chí/xã). Đối với 57 xã giai đoạn I đạt 879 tiêu chí, với 18 xã đặc thù đạt 329 tiêu chí.


Toàn tỉnh đã huy động 20.600 tỷ đồng từ các nguồn vốn để thực hiện chương trình xây dựng NTM... đã có có 13 xã đạt chuẩn NTM là: xã Nhân Quyền huyện Bình Giang; xã Tân Dân, Thị xã Chí Linh; xã Quang Minh huyện Gia Lộc; xã Đức Chính, Cẩm Sơn huyện Cẩm Giàng; xã An Lâm huyện Nam Sách; xã Thanh Bính huyện Thanh Hà; xã Tứ Xuyên huyện Tứ Kỳ; xã Cổ Dũng, Cộng Hòa huyện Kim Thành; xã Bạch Đằng, Thượng Quận huyện Kinh Môn và xã An Châu, Thành phố Hải Dương. Các xã còn lại nằm trong giai đoạn 1 tiếp tục phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2015.


Bản tin môi trường Kinh Môn SoS khu vực Nhị Chiểu

No comments

Powered by Blogger.